POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI D.O.O. ZA USLUGE

Vladimira nazora 131

32257 Drenovci

Broj: 2/2023

Drenovci, 01. veljače 2023. godine

Sukladno članku 12. Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću Općinskog Vijeća Općine Drenovci od 18. ožujka 2016. godine (klasa: 022-01/16-01/184, urbroj: 2212/05-16-01) i članku 3. Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci od 15. ožujka 2017. godine (klasa: 022-01/17-01/147, urbroj:2212/05-17-01), te članku 1. Odluke o izmjeni Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci od 21. prosinca 2017. godine (klasa: 022-12/17-1/793, urbroj:2212/05-17-01) Uprava društva Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

ZA SUBVENCIONIRANO KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA I USLUGA

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKOG INKUBATORA DRENOVCI D.O.O. ZA USLUGE

Članak 1.

Predmet i trajanje javnog natječaja

Predmet Javnog natječaja je subvencionirano korištenje poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge (u daljnjem tekstu: Poduzetnički inkubator).

 

Oznaka prostora

Površina (m2)

Namjena prostora

Zgrada

A1

EPP 1

65,93

Proizvodna djelatnost/skladište

Hala

A2

EPP 2

96,07

Proizvodna djelatnost/skladište

Hala

A3

Proizvodni pogon 1

25,10

Proizvodna djelatnost/skladište

Hala

A4

Proizvodni pogon 2

25,10

Proizvodna djelatnost/skladište

Hala

A5

Proizvodni pogon 3

24,63

Proizvodna djelatnost/skladište

Hala

A6

Proizvodni pogon 4

32,50

Proizvodna djelatnost/skladište

Hala

B7

Ured 1

20,00

Opremljeni uredski prostor

Upravna

B8

Ured 2

20,00

Opremljeni uredski prostor

Upravna

B9

Ured 4

20,00

Opremljeni uredski prostor

Upravna

B10

Ured 5

20,00

Neopremljeni uredski prostor

Upravna

B11

Ured 6

47,56

Opremljeni uredski prostor

Upravna

 

Napomena: Veličine proizvodnog prostora od A3 do A6 podložne su promjeni kvadrature

 • EPP 1 – edukacijsko proizvodno postrojenje za preradu proizvoda od brašna

 • EPP 2 – edukacijsko proizvodno postrojenje za preradu proizvoda od voća i/ili povrća

Prijavitelji su dužni prilikom prijave navesti oznaku prostora za koji podnose prijavu.

Javni natječaj je trajno otvoren do opoziva te će biti objavljen na internetskim stranicama Općine Drenovci (www.opcina-drenovci.hr) i Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge (www.ppinkubator-drenovci.hr ).

Članak 2.

Kriterij za prijem u prostor Poduzetničkog inkubatora

Pravo na subvencionirano korištenje poslovnih prostora i usluga Poduzetničkog inkubatora imaju poduzetnici koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • Fizičke osobe koje namjeravaju osnovati OPG, obrt ili trgovačko društvo te izvršiti registraciju i započeti s radom u roku od 3 mjeseca od sklapanja ugovara.

 • Poduzetnici početnici (Poduzetnici koji su u vrijeme podnošenja Zahtjeva za subvencionirano korištenje poslovnih prostora Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora upisani u odgovarajući registar najviše do 3 godine, iznimno za pravne subjekte koji su bili u stanju mirovanja (neaktivni) te su ponovno aktivirani i pokrenuti pod novim vodstvom.),

 • Mladi poduzetnici, odnosno poslovni subjekti koji sa najmanje jednom ili više osoba u dobnoj skupini do navršenih 40 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva posjeduju više od 50% vlasništva.

Iznimno, u Poduzetnički inkubator može biti primljena udruga/javna ustanova/poduzetnička potporna institucija čija je djelatnost usmjerena na poticanje razvoja gospodarstva s naglaskom na održivi i ruralni razvoj.

Iznimno, a u cilju poticanja gospodarskog rasta i zaposlenosti unutar poduzetničke infrastrukture, Zahtjev poduzetnika koji nije prihvatljivi poduzetnik iz ovog članka, može se prihvatiti ako njegova prijava djeluje u interesu općeg gospodarskog rasta i razvoja poduzetništva ukoliko Poduzetnički inkubator raspolaže slobodnim prostorom te ako poduzetnik do sada nije bio korisnik povoljnih uvjeta korištenja poslovnih prostora Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora.

Ostali korisnici koji ne ostvaruju pravo na subvencionirano korištenje poslovnih prostora i usluga, iste mogu koristiti prema tržišnoj cijeni sukladno važećem Cjeniku, podnošenjem Zahtjeva za korištenje poslovnih prostora.

Iznimno, više korisnika može dijeliti zajednički prostor u slučaju da svi zadovolje uvjete za korištenje poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora. U slučaju da njihov zahtjev bude prihvaćen sa svakim poduzetnikom zaključiti će se Ugovor o najmu poslovnog prostora te će potpisati međusobnu suglasnost o zajedničkom korištenju prostora (na propisanom obrascu).

Članak 3.

Subvencionirano korištenje poslovnih prostora

Zahtjev za subvencionirano korištenje poslovnih prostora i usluga podnose fizičke i pravne osobe za sljedeće djelatnosti:

 1. proizvodna djelatnost

Korisnik subvencionirano korištenje za proizvodni prostor može koristiti do 3 godine, za:

 • Edukacijsko proizvodno postrojenje za preradu proizvoda od brašna (EPP 1, 65,93 m2)

 • Edukacijsko proizvodno postrojenje za preradu proizvoda od voća i/ili povrća (EPP 2, 96,07 m2)

 • Proizvodni prostor (pogon) slobodni prostor uz subvencionirano korištenje,

mogućnost rada na vlastitim strojevima ili prostor za skladištenje.

Godina

% subvencije

1.godina

75%

2.godina

50%

3.godina

25%

Tržišna cijena

0%

Ukoliko korisnik iskaže potrebu za korištenjem proizvodnog prostora i nakon treće godine može nastaviti koristiti isti po tržišnoj cijeni utvrđenoj Cjenikom.

 1. uslužna djelatnost

Korisnik subvencionirano korištenje za uslužnu djelatnost može koristiti do 3 godine, za:

 • Opremljeni uredski prostor (20m2)

 • Neopremljeni uredski prostor (20m2)

 • Opremljeni uredski prostor (47,56m2)

Godina

% subvencije

1.godina

75%

2.godina

50%

3.godina

25%

Tržišna cijena

0%

Ukoliko korisnik iskaže potrebu za korištenjem uredskog prostora i nakon treće godine može nastaviti koristiti isti po tržišnoj cijeni utvrđenoj Cjenikom.

 1. Ostale usluge

Poduzetnički inkubator omogućiti će svim korisnicima koji sklope Ugovor za subvencionirano korištenje poslovnih prostora i usluga i korištenje zajedničkih prostorija i instalacija Poduzetničkog inkubatora. U osnovnu cijenu korištenja poslovnog prostora uključeno je korištenje čajne kuhinje, sanitarnih prostora, parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje, kao i korištenje konferencijske dvorane do 2(dva) puta mjesečno a nakon toga cijena se obračunava prema važećem cjeniku.

Konferencijska dvorana može se unajmiti po tržišnoj cijeni prema važećem cjeniku ovisno o potrebi te zainteresirani korisnici ne moraju biti stanari Poduzetničkog inkubatora.

Nadalje, svi režijski troškovi (plin, električna energija, potrošnja vode, ispumpavanje septičkih jama, odvoz smeća, održavanje svih zajedničkih prostorija) uključeni su u cijenu najma uredskog poslovnog prostora i postrojenja u hali.

Korisnik može imati dodatne troškove neovisno o godini inkubacije, a isti se odnose na paušalni trošak zbog korištenja prekomjerne količine određenih energenata ili usluga. Visinu paušalnog troška donosi Uprava društva koja će korisnika upoznati s istim prije početka korištenja ili nastanka troška, kao i načinom transparentnog kontroliranja.

Ukoliko se za korištenje pojedinog prostora u Poduzetničkom inkubatoru putem Javnog natječaja prijavi više korisnika nego što je moguće prihvatiti, prioritet imaju poduzetnici prema sljedećem kriteriju:

 • koji će korištenjem prostora zaposliti veći broj djelatnika.

Članak 4.

Donošenje Odluke

Sukladno članku 2. Odluke o korištenju poslovnih prostora Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci, poslove u svezi s davanjem na korištenje poslovnih prostora poduzetnicima obavlja nadležno Povjerenstvo.

Povjerenstvo se sastoji od tri člana, dva člana od strane Poduzetničkog inkubatora i jedan član od strane Općine Drenovci. Zahtjeve će Povjerenstvo rješavati po zaprimanju, a najkasnije u roku od 8 dana. Povjerenstvo sastavlja Zapisnik kojim predlaže i utvrđuje najpovoljnijeg korisnika, a na prijedlog Povjerenstva Odluku o korištenju poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru donosi Uprava društva.

U razmatranje neće se uzeti prijave:

 • podnositelja nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,

 • podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun,

 • poduzetnici u teškoćama,

 • ako je podnositelju izrečena pravomoćna presuda za jedno ili više kaznenih djela; udruživanja za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

Članak 5.

Upute za podnošenje zahtjeva

Poduzetnik zainteresiran za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora koji ispunjava uvjete dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) Registrirana tvrtka

 1. Zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu, obrazac 1),

 2. Dokaz o registraciji (Izvod iz odgovarajućeg registra),

 3. Skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu, obrazac 2),

 4. Izjava da će u roku od 3 (tri) mjeseca od dana primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora registrirana tvrtka početi s radom (Obrazac 3)

 5. Skupna izjava (obrazac 4, suglasnost o zajedničkom korištenju prostora) – neobavezan dokument

b) Poduzetnik početnik koji još nije obavio registraciju obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu, obrazac 1),

 2. Skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu, obrazac 2),

 3. Izjava da će u roku od 3 (tri) mjeseca od dana primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora registrirana tvrtka početi s radom (Obrazac 3)

 4. Skupna izjava (obrazac 4, suglasnost o zajedničkom korištenju prostora) – neobavezan dokument

Članak 6.

Obveze korisnika

Ugovor o korištenju poslovnog prostora sklapa se po Odluci o subvencioniranom korištenju poslovnog prostora, ako izabrani korisnik ne pristupi sklapanju ugovora o korištenju Povjerenstvo predlaže sljedećeg prijavitelja koji po kriterijima odgovara.

Članak 7.

Prijava

Obrazac Zahtjeva za prijem moguće je preuzeti u uredu Poduzetničkog inkubatora od 7.00 do 15.00 sati, na adresi Vladimira Nazora 131, Drenovci kao i na internetskim stranicama Poduzetničkog inkubatora www.ppinkubator-drenovci.hr i Općine Drenovci www.opcina-drenovci.hr

Uz Zahtjev podnositelj je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju navedenu u članku 5. ovog natječaja.

Obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom u prilogu dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom s povratnicom na adresu:

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR DRENOVCI D.O.O. ZA USLUGE

Vladimira Nazora 131

Drenovci 32257

Prijava na Javni natječaj – NE OTVARATI“

Sve ostale informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7.00 – 15.00 sati u sjedištu Poduzetničkog inkubatora, Drenovci, Vladimira Nazora 131 ili na e-mail info@ppinkubator-drenovci.hr .

Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge zadržava pravo izmjena i dopuna ovog javnog natječaja. Eventualne izmjene i dopune poziva objavit će se na internetskim stranicama Općine Drenovci i Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o..

Članak 8.

Objavom ovog Javnog natječaja opoziva se Javni natječaj za subvencionirano korištenje poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge objavljen 13. svibnja 2019. godine.

Drenovci, 01. veljače 2023. godine

Uprava društva – direktor

Bernadet Turudić, bacc.oec.

PREUZMITE JAVNI NATJEČAJ .PDF

POTREBNI OBRASCI:

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4