POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI  D.O.O. ZA USLUGE

Vladimira Nazora 131

32257 Drenovci

Broj: 17/2019

Drenovci, 13. svibnja 2019. godine

Sukladno članku 12. Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću Općinskog Vijeća Općine Drenovci od 18. ožujka 2016. godine (klasa: 022-01/16-01/184, urbroj: 2212/05-16-01), Uprava društva Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

ZA SUBVENCIONIRANO KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORA I USLUGA

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKOG INKUBATORA DRENOVCI D.O.O., ZA USLUGE

 

Članak 1. Predmet  i trajanje javnog natječaja

Predmet Javnog natječaja je subvencionirano korištenje poslovnih prostora i usluga u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci d.o.o. za usluge (u daljnjem tekstu: Poduzetnički inkubator).

 Oznaka prostoraPovršina (m2)Namjena prostoraZgrada
A1EPP 165,93Proizvodna djelatnost/skladišteHala
A2EPP 296,07Proizvodna djelatnost/skladišteHala
A3Proizvodni pogon 125,10Proizvodna djelatnost/skladišteHala
A4Proizvodni pogon 225,10Proizvodna djelatnost/skladišteHala
A5Proizvodni pogon 324,63Proizvodna djelatnost/skladišteHala
A6Proizvodni pogon 432,50Proizvodna djelatnost/skladišteHala
B7Ured 120,00Opremljeni uredski prostorUpravna
B8Ured 220,00Opremljeni uredski prostorUpravna
B9Ured 420,00Opremljeni uredski prostorUpravna
B10Ured 520,00Ne opremljeni uredski prostorUpravna

Napomena:  Veličine proizvodnog prostora od A3 do A6 podložne su promjeni kvadrature

 • EPP 1 – edukacijsko proizvodno postrojenje za preradu proizvoda od brašna
 • EPP 2 – edukacijsko proizvodno postrojenje za preradu proizvoda od voća i/ili povrća

Javni natječaj je trajno otvoren do opoziva te će biti objavljen na internetskim stranicama Općine Drenovci  (www.opcina-drenovci.hr) i Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o.  za  usluge (www.ppinkubator-drenovci.hr ).

 

Članak 2. Kriterij za prijem u prostor Poduzetničkog inkubatora

Sudjelovanje na Javnom natječaju imaju sljedeći:

 • mali i srednji poduzetnici koji su upisani u odgovarajući registar, ali nisu započeli s radom,
 • fizičke osobe koje nemaju registrirani oblik malog, srednjeg poduzetništva te će izvršiti registraciju i započeti s radom u roku od 6 (šest) mjeseci od sklapanja ugovora o korištenju prostora u Poduzetničkom inkubatoru,
 • ostali mali i srednji poduzetnici koji planiraju upisati dopunsku djelatnost na OPG-u, preradu voća i/ili povrća te proizvodnju proizvoda od brašna (ako i kada budu u obvezi sukladno Pravilniku o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima),

Iznimno, u Poduzetnički inkubator može biti primljen drugi gospodarski subjekt čija djelatnost je usmjerena na promicanje tvrtki, poduzetništva, novih tehnologija, te pravna osoba čija je djelatnost usmjerena na poticanje razvoja gospodarstva s naglaskom na održivi i ruralni razvoj.

Iznimno, a u cilju racionalnog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora, Zahtjev poduzetnika koji ne zadovoljavaju uvjete iz ovog članka može se prihvatiti ukoliko Poduzetnički inkubator raspolaže slobodnim prostorom.

Također, daje se mogućnost svima koji žele kratkoročno koristiti EPP bez javljanja na natječaj da mogu to ostvariti podnošenjem Zahtjeva te Odlukom ostvariti tu mogućnost u vremenu kad prostor nije u upotrebi korisnika, a sve prema tržišnoj cijeni sukladno važećem cjeniku na dan početka korištenja.

Iznimno, više korisnika može dijeliti zajednički prostor u slučaju da svi zadovolje uvjete za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora. Na Javni natječaj podnose zajedničku prijavu.

 

Članak 3. Subvencionirano korištenje poslovnih prostora i usluga

Zahtjev za subvencionirano korištenje prostora podnose fizičke i pravne osobe za sljedeće djelatnosti:

 

a) proizvodna djelatnost

Korisnik subvencionirano korištenje za proizvodni prostor može koristiti do 5 godina, za:

 • Inkubacijsko edukacijsko-proizvodno postrojenje
  (EPP) br. 1 za preradu proizvoda od brašna (65,93 m2)
 • Inkubacijsko edukacijsko-proizvodno postrojenje
  (EPP) br. 2 za preradu proizvoda od voća i/ili povrća (96,07 m2)
 • Proizvodni prostor (pogon) slobodni prostor uz subvencionirano korištenje,
  mogućnost rada na vlastitim strojevima ili prostor za skladištenje
Godina% subvencije
1.godina100%
2.godina80%
3.godina60%
4.godina40%
5.godina20%
Tržišna cijena0%

 

b) uslužna djelatnost

Korisnik subvencionirano korištenje za uslužnu djelatnost može koristiti do 5 godina, za:

 • Inkubacijski opremljeni uredski prostor (20,00 m2)
 • Inkubacijski ne opremljeni uredski prostor (20,00 m2)
Godina% subvencije
1.godina100%
2.godina80%
3.godina60%
4.godina40%
5.godina20%
Tržišna cijena0%

 

c) ostale usluge

Korisnik subvencionirano korištenje za ostale usluge može koristiti do 5 godina kroz isključivo prijavu za proizvodnu djelatnosti (a) ili uslužnu djelatnost (b).

 

Poduzetnički inkubator svim korisnicima koji sklope Ugovor o korištenju poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru, omogućiti će i korištenje zajedničkih prostorija i instalacija Poduzetničkog inkubatora. U osnovnu cijenu subvencioniranog korištenja poslovnog prostora uključeno je korištenje čajne kuhinje, sanitarnih prostora, parkiranje za zaposlenike, poslovne partnere i posjetitelje, konferencijske dvorane do 2 (dva) puta mjesečno i učionice za praktičnu nastavu do 3 (tri) puta mjesečno, nakon toga cijena se obračunava prema važećem cjeniku i godini inkubacije.

Nadalje, svi režijski troškovi (plin, električnu energiju, potrošnju vode, ispumpavanje septičkih jama, odvoz smeća, održavanje svih zajedničkih prostorija) uključeni su u cijenu najma, uredskog poslovnog prostora i postrojenja u hali.

Korisnik može imati dodatne troškove neovisno o godini inkubacije, a isti se odnose na paušalni trošak zbog korištenja prekomjerne količine određenih energenata ili usluga. Visinu paušalnog troška donosi Uprava društva koja će korisnika upoznati s istim prije početka korištenja ili nastanka troška, kao i načinom transparentnog kontroliranja.

Ukoliko se za korištenje pojedinog prostora u Poduzetničkom inkubatoru putem Javnog natječaja prijavi više korisnika nego što je moguće prihvatiti, prioritet imaju poduzetnici prema sljedećem kriteriju:

 • koji će korištenjem prostora zaposliti veći broj djelatnika.

 

Članak 4. Donošenje Odluke

Sukladno članku 2. Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci, poslove u svezi s davanjem na korištenje poslovnih prostora i pružanja usluga poduzetnicima obavlja nadležno Povjerenstvo.

Povjerenstvo se sastoji od tri člana, dva člana od strane Poduzetničkog inkubatora i jedan član od strane Općine Drenovci. Zahtjeve će Povjerenstvo rješavati po zaprimanju, a najkasnije u roku od 8 dana. Povjerenstvo sastavlja Zapisnik kojim predlaže i utvrđuje najpovoljnijeg korisnika, a na prijedlog Povjerenstva Odluku o subvencioniranom korištenju poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru donosi Uprava društva.      

U razmatranje prijave ne će se uzeti:

 • podnositelja nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • podnositelja koji imaju blokiran poslovni račun,
 • poduzetnici u teškoćama,
 • ako je podnositelju izrečena pravomoćna presuda za jedno ili više kaznenih dijela; udruživanja za počinjenje kaznenih dijela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca.

 

Članak 5. Upute za podnošenje zahtjeva

Poduzetnik zainteresiran za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora koji ispunjava uvjete dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a) Registrirana tvrtka

 1. Zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu, obrazac 1),
 2. Dokaz o registraciji (Izvod iz odgovarajućeg registra),
 3. Skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu, obrazac 2),
 4. Izjavu da će u roku od 6 (šest) mjeseci od dana primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora registrirana tvrtka početi s radom (Obrazac 3)
 5. Skupna izjava (propisani obrazac 4, za poduzetnike koji podnose zajedničku prijavu).

b) Poduzetnik početnik koji još nije obavio registraciju obvezan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev za prijem u Poduzetnički inkubator (na propisanom obrascu, obrazac 1),
 2. Skraćeni poslovni plan (na propisanom obrascu, obrazac 2),
 3. Izjavu da će u roku od 6 (šest) mjeseci od dana primitka Odluke o odobrenju korištenja poslovnog prostora registrirati tvrtku u odgovarajućem registru te početi s radom (Obrazac 3)
 4. Skupna izjava (propisani obrazac 4, za poduzetnike koji podnose zajedničku prijavu).

 

Članak 6. Obveze korisnika

Ugovor o korištenju poslovnog prostora sklapa se po Odluci o subvencioniranom korištenju poslovnog prostora, ako izabrani korisnik ne pristupi sklapanju ugovora o korištenju Povjerenstvo predlaže sljedećeg prijavitelja koji po kriterijima odgovara.

 

Članak 7. Prijava

Obrazac Zahtjeva za prijem moguće je preuzeti u uredu Poduzetničkog inkubatora od 7.00 do 15.00 sati, na adresi Vladimira Nazora 131, Drenovci kao i na internetskim stranicama Poduzetničkog inkubatora  www.ppinkubator-drenovci.hr i Općine Drenovci www.opcina-drenovci.hr.

Uz Zahtjev podnositelj je dužan dostaviti odgovarajuću dokumentaciju navedenu u članku 5. ovog natječaja.

Obrazac zahtjeva s potrebnom dokumentacijom u prilogu dostavlja se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom s povratnicom na adresu:

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR DRENOVCI D.O.O. ZA USLUGE

Vladimira Nazora 131

Drenovci 32257

 „Prijava na Javni natječaj – NE OTVARATI“

Sve ostale informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 7.00 – 15.00 sati u sjedištu Poduzetničkog inkubatora, Drenovci, Vladimira Nazora 131 ili na e-mail info@ppinkubator-drenovci.hr .

Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge zadržava pravo izmjena i dopuna ovog javnog natječaja. Eventualne izmjene i dopune poziva objavit će se na internetskim stranicama Općine Drenovci i Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o..

 

Članak 8. Završne odredbe

Objavom ovog Javnog natječaja opozivaju se Javni natječaj za subvencionirano korištenje poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o., za usluge, objavljen 15. prosinca 2017. god., te Izmjena javnog natječaja za subvencionirano korištenje poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o., za usluge, objavljena 12.1.2018. god.

 

Uprava društva – direktor

Matej Brnić, bacc.ing.agr.

 

PREUZMITE JAVNI NATJEČAJ

POTREBNI OBRASCI:

OBRAZAC 1

OBRAZAC 2

OBRAZAC 3

OBRAZAC 4