JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Poslovni tajnik/tajnica;upravni pravnik/pravnica

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI d. o. o. ZA USLUGE

 

Broj: 25/2022

Drenovci, 07. listopada 2022. godine

 

 

Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge iskazuje potrebu te raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto Poslovni tajnik/tajnica;upravni pravnik/pravnica

 

 1. Predmet javnog natječaja je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, zbog zamjene za rodiljni dopust, uz probni rad od 2 (dva) mjeseca u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci d.o.o. za usluge za radno mjesto Poslovni tajnik/tajnica;upravni pravnik/pravnica – 1 izvršitelja/ice, probni rad 2 (dva) mjeseca.

 

Uvjeti koje kanditati/kinje moraju ispunjavati, su sljedeći:

 • najmanje VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomije; završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij javne uprave u trajanju od najmanje tri godine,
 • znanje rada na računalu,
 • hrvatsko državljanstvo.

 

 1. Uz pisanu prijavu potrebno je obavezno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice ),
 • prijava mora biti vlastoručno potpisana.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, OIB, broj za kontakt te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata za radno mjesto predočit će izvornik odnosno ovjerenu presliku.

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji uspunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

 1. Prema iskazanoj potrebi s kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i/ili intervju. Ako kandidat ne pristupi istome, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 

 1. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, u roku od 10 (deset) dana od dana objave na adresu: Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge, Vladimira Nazora 131, 32257 Drenovci s naznakom ” Za javni natječaj – poslovni tajnik/tajnica;upravni pravnik/pravnica – ne otvaraj“.
 2. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
 3. O rezultatu javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni odmah nakon izbora prijavljenih kandidata od strane Poslodavca. Po objavljenom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju javnog natječaja.

                                                                                            

            

                                                                                                                 Uprava društva – direktor

Matej Brnić, bacc.ing.agr.