blank

 JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Pomoćni radnik/ca u proizvodnji i održavanju

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI d. o. o. ZA USLUGE

Broj: 21/2023

Drenovci, 28. kolovoz  2023. godine

 

Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge iskazuje potrebu te raspisuje

 

 JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto Pomoćni radnik/ca u proizvodnji i održavanju

 

 1. Predmet javnog natječaja je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju od 2 (dva) mjeseca, uz mogućnost produljenja ugovora, u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci d.o.o. za usluge za radno mjesto – Pomoćni radnik/ca u proizvodnji i održavanju – 1 izvršitelj/ica.

Uvjeti koje kanditat/kinja mora ispunjavati, su sljedeći:

 • srednja stručna sprema,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost,
 1. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je obavezno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe odnosno diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice ),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Prijava mora biti vlastoručno potpisana. U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, OIB, broj za kontakt te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata za radno mjesto predočit će izvornik odnosno ovjerenu presliku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije zaključenja ugovora o radu.

 1. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

 1. Prema iskazanoj potrebi s kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se intervju.

Ako kandidat ne pristupi istome, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

 1. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave na adresu: Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge, Vladimira Nazora 131, 32257 Drenovci s naznakom ” Za javni natječaj – Pomoćni radnik/ca u proizvodnji i održavanju – ne otvaraj“.
 1. Nepravodobne i nepotpune prijave ne će se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
 1. O rezultatu javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni odmah nakon izbora prijavljenih kandidata od strane Poslodavca. Po objavljenom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju javnog natječaja.

 

 

                                                                                                                 Uprava društva – direktor

Bernadet Turudić Bratjanček, bacc.oec.

 

OBJAVA HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE