blank

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Djelatnik u kratkom lancu opskrbe i lokalnih tržišta iz Cvelferije

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR
DRENOVCI d. o. o. ZA USLUGE

Broj: 32/2021
Drenovci, 3. studenoga 2021. godine

Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge iskazuje potrebu te raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ
za radno mjesto Djelatnik u kratkom lancu opskrbe i lokalnih tržišta iz Cvelferije

 1. Predmet javnog natječaja je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (za vrijeme trajanja projekta) u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci d.o.o. za usluge za radno mjesto – Djelatnik u kratkom lancu opskrbe i lokalnih tržišta iz Cvelferije – 1 izvršitelj/ica, probni rad 3 (tri) mjeseca.

 Uvjeti koje kanditat/kinja mora ispunjavati, su sljedeći:

 • najmanje SSS, trogodišnja stručna sprema,
 • znanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost.

 2. Uz pisanu prijavu potrebno je obavezno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe odnosno diplome),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisana izjava o toj činjenici,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije (preslik važeće vozačke dozvole),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice ),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu),
 • prijava mora biti vlastoručno potpisana.

 

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, OIB, broj za kontakt te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata za radno mjesto predočit će izvornik odnosno ovjerenu presliku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije zaključenja ugovora o radu.

3. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji uspunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen.

Sukladno odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.

4. Prema iskazanoj potrebi s kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i/ili intervju. Ako kandidat ne pristupi istome, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

5. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave na adresu: Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge, Vladimira Nazora 131, 32257 Drenovci s naznakom ” Za javni natječaj – Djelatnik u kratkom lancu opskrbe i lokalnih tržišta – ne otvaraj“.

6. Nepravodobne i nepotpune prijave ne će se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

7. O rezultatu javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni odmah nakon izbora prijavljenih kandidata od strane Poslodavca. Po objavljenom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju javnog natječaja.

Uprava društva – direktor
Matej Brnić, bacc.ing.agr.

 

Opis posla:
-zadužen za sve poslove rada kratkog lanca,
-preuzimanje i otpremanje proizvoda,
-prodaja proizvoda,
-korištenje materijalnih sredstava kratkog lanca,
-pružanje informacija o proizvodima koje prodaje te upoznavanje kupca s prednostima i nedostacima proizvoda,
-prikupljanje informacija o željama i potrebama kupaca,
-pregled robe koja se preuzima, prepakiravanje, priprema za prodaju i označavanje s odgovarajućom cijenom,
-izdvajanje robe kojoj je istekao rok trajanja,
-briga oko skladištenja robe koja ne ide odmah u prodaju,
-pri preuzimanju robe provjerava kvalitetu i količinu primljene robe,
-organizira primjeren raspored robe na policama i drugim izložbenim prostorima,
-brine se da postoji dostatna količina robe koja se nudi kupcima,
-obračunava prodanu robu,
-brine o blagajni,
-vodi evidenciju naručene, primljene i prodane robe,
-ako roba nije zadovoljavajuće kvalitete vodi brigu o reklamacijama,
-provođenje inventure,
-održavanje čistoće prodajnog prostora i vozila,
-obavlja i druge poslove po nalogu poslodavca koji se odnose na rad kratkog lanca.