Cjenik

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI  D.O.O. ZA USLUGE

Vladimira Nazora 131

32257 Drenovci

Broj: 16/2019

Drenovci, 13. svibnja 2019. godine

 

Sukladno članku 12. Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću Općinskog vijeća Općine Drenovci od 18. ožujka 2016. godine (klasa: 022-01/16-01/184, urbroj: 2212/05-16-01), članku 3. Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge (klasa: 022-01/17-1/147, urbroj: 2212/05-17-01), te članku 1. Odluke o izmjeni Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci (klasa: 022-12/17-1/793, urbroj: 2212/05-17-01) Uprava društva Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge donosi

 

ODLUKU

o Cjeniku za korištenje poslovnih prostora i usluga
Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o.

Članak 1.

Proizvodna djelatnost

Sat najma Inkubacijsko edukacijsko-proizvodnog postrojenja                                                  80,00 HRK
(EPP) br. 1 za preradu proizvoda od brašna

Dnevni najam Inkubacijsko edukacijsko-proizvodnog postrojenja                                        1.440,00 HRK
(EPP) br. 1 za preradu proizvoda od brašna

Sat najma Inkubacijsko edukacijsko-proizvodnog postrojenja                                                 80,00 HRK
(EPP) br. 2 za preradu proizvoda od voća i/ili povrća

Dnevni najam Inkubacijsko edukacijsko-proizvodnog postrojenja                                       1.440,00 HRK
(EPP) br. 2 za preradu proizvoda od voća i/ili povrća

Mjesečni najam Inkubacijsko proizvodnog prostora (pogona)                                         10,00 HRK / m2

 


 

Članak 2.

Najam linije za proizvodnju

Sat najma linije za proizvodnju tjestenine (EPP br. 1 + A3 PP1)                                            45,00 HRK

Dnevni najam linije za proizvodnju tjestenine (EPP br. 1 + A3 PP1)                                     810,00 HRK

Sat najma linije za proizvodnju pekarskih proizvoda i kolača (EPP br. 1)                                40,00 HRK

Dnevni najam linije za proizvodnju pekarskih proizvoda i kolača (EPP br. 1)                         720,00 HRK

Sat najma linije za proizvodnju soka (EPP br. 2)                                                                 40,00 HRK

Dnevni najam linije za proizvodnju soka (EPP br. 2)                                                          720,00 HRK

Sat najma linije za proizvodnju džema/pekmeza (EPP br. 2 + A3 PP1)                                  45,00 HRK

Dnevni najam linije za proizvodnju džema/pekmeza (EPP br. 2 + A3 PP1)                           810,00 HRK

Sat najma linije za sušenje/destilaciju (A3 PP1)                                                                  40,00 HRK

Dnevni najam linije za sušenje/destilaciju (A3 PP1)                                                           720,00 HRK

 

Kod korištenja linije za proizvodnju utvrđuje se dodatna naknada za korištenje dodatne opreme, koja iznosi jednokratno po danu 20,00 HRK.

Dodatnom opremom se smatra sva manja i mobilna oprema na raspolaganju za rad u proizvodnji, a koja nije navedena u niti jednoj liniji za proizvodnju.

 

Članak 3.

Uslužna djelatnost

Mjesečni najam inkubacijski opremljenog uredskog prostora (20,00 m2)                     20,00 HRK / m2

Mjesečni najam inkubacijski ne opremljenog uredskog prostora (20,00 m2)                15,00 HRK / m2

 

Članak 4.

Ostale usluge

Sat najma konferencijske dvorane (50 sjedećih mjesta)                                                   80,00 HRK

Dnevni najam konferencijske dvorane (50 sjedećih mjesta)                                            550,00 HRK

Sat najma učionice za praktičnu nastavu (30 sjedećih mjesta)                                          40,00 HRK

Dnevni najam učionice za praktičnu nastavu (30 sjedećih mjesta)                                   250,00 HRK

Sat najma štanda                                                                                                        20,00 HRK

Dnevni najam štanda                                                                                                 240,00 HRK

 


 

Članak 5.

Vrijeme korištenja definirano je vremenom početka i završetka korištenja sve opreme, a uvijek se koristi cijela vrijednost. Najmanje vrijeme korištenja je 1 (jedan) sat, dok u slučaju ne iskorištenja punog sata vrijednost se zaokružuje na puni sat samo ako je korištenje bilo najmanje 30 (trideset) minuta.

Cijene navedene u ovoj Odluci su izražene bez PDV-a.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dopuni Cjenika najma prostora i usluga Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci (broj: 46/2017) od 27. prosinca 2017. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cijeni najma štandova (broj: 14/2019) od 24. travnja 2019. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o cjeniku najma opreme (strojeva, uređaja) (broj: 18/2018) od 1. kolovoza 2018. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uspostavi Virtualnog inkubatora (broj: 03/2018) od 30. siječnja 2018. godine.

 

Uprava društva – direktor

Matej Brnić, bacc.ing.agr.