JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Pomoćni radnik/ica u proizvodnji i održavanju

POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR

DRENOVCI d. o. o. ZA USLUGE

 

Broj: 5/2020

Drenovci, 9. ožujka 2020. godine

 

 

Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge iskazuje potrebu te raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto Pomoćni radnik/ica u proizvodnji i održavanju

 

 1. Predmet javnog natječaja je zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci d.o.o. za usluge za radno mjesto - Pomoćni radnik/ica u proizvodnji i održavanju – 1 izvršitelj/ica, probni rad 3 (tri) mjeseca.

 

Uvjeti koje kanditat/kinja mora ispunjavati, su sljedeći:

 • srednja stručna sprema, 3 godine
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost. 
 1. Uz pisanu prijavu potrebno je obavezno priložiti sljedeću dokumentaciju:
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslik svjedodžbe),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice ),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu),
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni odnosno istražni postupak (ne starije od šest mjeseci),
 • prijava mora biti vlastoručno potpisana.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, OIB, broj za kontakt te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata za radno mjesto predočit će izvornik odnosno ovjerenu presliku.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije zaključenja ugovora o radu.

 1. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnom zakonu dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuju i imaju prednost u odnosu na druge ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 2. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta  iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
 3. Prema iskazanoj potrebi s kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se testiranje i intervju. Ako kandidat ne pristupi istome, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.
 1. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, u roku od 8 (osam) dana od dana objave na adresu: Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge, Vladimira Nazora 131, 32257 Drenovci s naznakom '' Za javni natječaj – ne otvaraj“. 
 2. Nepravodobne i nepotpune prijave ne će se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
 3. O rezultatu javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni odmah nakon izbora prijavljenih kandidata od strane Poslodavca. Po objavljenom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor te se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju javnog natječaja.

                                                                                                                                                                                                                                                     Uprava društva – direktor 

Matej Brnić, bacc.ing.agr.