JAVNI NATJEČAJ za izbor Direktora 02.11.2018

Na temelju Odluke o općim i posebnim uvjetima za izbor direktora Poljoprivredno poduzetničkog  inkubatora Drenovci d. o. o. za usluge, od 25. listopada 2018. godine, broj: 17/2018, Nadzorni odbor  Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge 30. listopada 2018. godine objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za izbor direktora Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge
 
 

 1. Za direktora Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge može se imenovati osoba koja ispunjava opće uvjete potrebne za izbor, i to:
 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo i
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to:

 • VSS, ekonomskog, poljoprivrednog ili prehrambeno – tehnološkog smjera,
 • jedna godina radnog iskustva,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za upravljanjem društvom,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • osposobljenost za rad na računalu.
   

2. Direktor se izabire na određeno vrijeme od četiri godine, uz probni rad od šest mjeseci.
    Za direktora ne može biti izabrana osoba protiv koje se vodi istražni odnosno kazneni postupak.
 
3. Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.
 
4. U natječaju mogu sudjelovati osobe oba spola.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje se vidi navedeno pravo.

 5. Uz pismenu prijavu treba obvezno priložiti:

 • životopis
 • domovnicu ili njezinu presliku,
 • presliku osobne iskaznice,
 • diplomu ili ovjerenu presliku,
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni odnosno istražni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu, i uvjerenje izabrani kandidat dostavlja po obavijesti o izboru a prije zaključenja ugovora o radu.

6. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.
 
7. Prijave s dokazima za ispunjavanje uvjeta dostavljaju se isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge. Drenovci, V. Nazora 131, s naznakom „za natječaj – izbor direktora“.
 
8. Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja provest će se testiranje i intervju.
 
9. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Andrija Matić, dipl.ing.